banner265
 
Ankara’nın en köklü sivil temsilcisi olan Ankara Kulübü Derneği son yıllarda Ankara’nın en yoksul ve geri kalmış ilçelerinden başlamak üzere Ankara’nın tüm ilçelerini geniş katılımla hazırlanan rapor çalışmalarıyla masaya yatırmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan ilk çalışma "Mamak Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu"dur. Mamak’a öncelik verilmesinin temel nedeni, İlçenin son yarım yüzyılda hak etmediği bir gelişim çizgisi izlemesidir.  

1960’lara kadar Ankara’nın en önemli mesire alanı olan Mamak ilçesi, Ankara’nın asırlar boyunca temiz içme suyu ve taze meyve-sebze kaynağı olmuştur. 1960’lar sonrasında ise çarpık kentleşmenin, gecekondulaşmanın merkezi olan Mamak, Çöplük, Cezaevi ve Kömür Deposu gibi olumsuz imajlar ile anılmaya başlanmıştır. Süreç içerisinde Mamak, kent merkezine mekânsal olarak en yakın, ancak zihnen en uzak ilçe durumuna gelmiştir. Mamak sahipsizlikten dolayı onlarca yıldan bu yana katmer katmer sorun biriktirmiş, zengin potansiyelleri değerlendirilememiş, çevre tahribatı ve çarpık kentleşmenin sembolü olmuştur. Tüm bu olumsuz gelişme süreci neticesinde Mamaklılar, Ankara Kulübü Derneği çatısı altında bir araya gelerek kendi ilçelerine, kendi sorunlarına sahip çıkmaya ve çözüm aramaya başlamışlardır.

"Mamak Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu", Ankara Kulübü Derneği eşgüdümünde Mamak’ta bulunan semt ve mahalle dernekleri, muhtarlar, hemşeri dernekleri ve federasyonları (Çorumlular, Yozgatlılar, Kırıkkaleliler, Kırşehirliler, Çankırılılar, Sivaslılar, Kastamonulular) ile sektör derneklerinin (Mamak Müteahhitler Derneği, Esnaf Temsilcileri, …) ortak katılımıyla hazırlanmıştır. Geniş katılımla, Mamaklıların ortak sahipliğiyle hazırlanan Rapor aynı zamanda Mamaklıların ortak raporu niteliği taşımaktadır…

Rapor hazırlama süreci en yaygın, en geniş katılımcılık ilkesini temel almıştır.  Aşağıdan yukarı, tabandan tavana bir yöntemle hazırlanmıştır. Mamaklılar kendi sorunlarını tespit etmiş ve çözüm yollarını işaret etmişlerdir. Abidinpaşa Köşkünde ayda bir olmak üzere düzenli toplantılar yapılmış, sosyal paylaşım sitelerinden gelen görüşler derlenmiş ve kanaat önderlerinden gelen öneriler rapora aktarılmıştır…

Mamak Raporu (1) Giriş, (2) Mamak İlçesinin Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri, (3) Semt ve Mahallelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, (4) Mamak Çevresi ve Komşu Alanların Sorunları ve Çözüm Önerileri ve (5) İşlem Tablosu (Politika, Proje ve Tedbirler, Sorumlu Kuruluş(lar), Yapılacak İşlem ve Açıklamalar) olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır. İzleyen başlıkta Mamak’ın başlıca sorunları özetle ele alınacaktır.


Mamak’ın Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri…

Mamak Raporunda İlçenin genel sorun alanlarına ilişkin olarak 11 başlık yer almaktadır. Buna göre Mamak’ın en önemli sorunlarının başında işsizlik ve yoksulluk yanında, alt ve üstyapı yetersizlikleri gelmektedir. 1950’den sonra kırsal tabanlı yoğun göç alan Mamak’ın istihdam yapısı günümüzde dar gelirli memur, işçi ve serbest meslek sahibi kişilerden oluşmaktadır. Mamak’ta yeşil kartlılar nüfusun yüzde 10’unu oluştururken, diğer yüzde 10’un ise hiçbir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Rapora göre istihdam alanlarının sınırlı olduğu Mamak adeta bir “otelkent” niteliği taşımaktadır. Rapor, işsizlik ve yoksullukla mücadelede istihdam alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır… Bu kapsamda sanayiden, tarım ve hizmetler sektörüne geniş bir alanda politika ve proje önerileri sunmaktadır.

İstihdam alanlarının başında  “Sanayi Sektörü” yer almaktadır. Rapor işsizlik ve yoksullukla mücadele aracı olarak Mamak’ta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle modern bir “Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” kurulması gerektiğini ve mevcut küçük sanayi sitesi (KSS) projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Hatip Çayı güzergâhında gelişigüzel kurulmuş sanayi işletmelerinin OSB’ye taşınması gerektiği ve yeni yatırımların Mamak’ta kurulacak OSB’ye çekilmesi gerektiği belirtilmektedir. Rapor ayrıca merkezi Mamak İlçesinde bulunan KOSGEB Başkanlığının Mamak’a özel projeler geliştirmesini önemle dile getirmektedir.

Raporda, tarım sektörü de hacimli bir yer kapsamaktadır. Bu kapsamda dikkat çeken bir öneri Mamak’ta “Hayvancılık Organize Tarım Bölgesi”nin kurulmasıdır. Ayrıca, Ortaköy’de yer alan kurban kesim alanına “Mezbaha” kurulması ve Hayvancılık OSB ile entegrasyonun sağlanması dile getirilmektedir. Yeni Büyükşehir Yasası’nın ise kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için önemli bir tehdit olduğunun da önemle altı çizilmektedir.

Ulaşım sektörü de Mamak’ın en sorunlu alanlarından biridir… Dar gelirli insanların oturduğu Mamak’ta, Mamaklıların çoğunluğu işyerlerine ve okullarına en az iki araç değiştirerek gitmektedir. Bu durum zaten kıt olan aile bütçelerine önemli bir yük getirdiği gibi, aşırı derecede zaman kaybı anlamına da gelmektedir. Bu çerçevede Rapor, Mamak ile kentin diğer yerleşim birimleri arasındaki ulaşımı tek araçla sağlayacak ulaşım planlaması yapılması gerektiğini önemle dile getirmektedir. Mamak ulaşımına ilişkin diğer bir çarpıcı proje ise Ankaray’ın Abidinpaşa – Natoyolu – Doğukent – Şahapgürler – Yeşilbayır – Kusunlar – Küçükkayaş – Yenibayındır - Kıbrıs güzergâhını izleyerek Doğukent’e uzatılmasıdır.

İmara ilişkin sorunlar ve kentsel dönüşüm projeleri ise Mamaklıların gündeminde yer alan en önemli konuların başında yer alıyor. İlçedeki kentsel dönüşüm projelerindeki mağduriyetlerin, belirsizliklerin, gecikmelerin giderilmesi ve projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi Mamaklıların en önemli beklentilerinin başında yer almaktadır. Mamaklıların bir diğer beklentisi ise 20 yıldan bu yana bekletilen ve hayli gecikmiş olan Doğukent Projesi’nin ivedilikle uygulamaya geçirilmesidir. Turizm potansiyeli taşıyan Kıbrıs Kanyonu ve Kutludüğün Vadisi gibi alanların turizm imar planlarının yapılması ise yine dile getirilen konular arasındadır…

İlçenin en önemli diğer bir sorunu da “taş ocakları”… Taş ocakları işletmeleri, başta bölgedeki insanlara olmak üzere yaşayan tüm canlı varlıklara ve doğal dokuya büyük ölçüde zarar vermektedir. Taş ocakları nedeniyle Solunum Yolu Hastalıkları ve Ölüm Vakaları Artmıştır! Çevrede Yaşayan Bitki ve Hayvan Çeşitliliği Yok Olmaktadır! Halkın Ana Geçim Kaynaklarından Hayvancılık Yok Olmaktadır! Tarım Durmuştur! Patlamalar Neticesinde Evler Hasarlı Konumdadır! Yer altı Su Kaynakları Çekilmiştir! Mamaklıların beklentisi taş ocakların tamamen kapatılması yönündedir. İlk etapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu bölgeye yönelik ruhsatları durdurması önem taşımaktadır. 

Mamak’a kimliğini veren önemli bir değer Hatip Çayı’dır. Mamaklıların beklentisi İlçenin ortasından geçen Hatip Çayı’nın Saimekadın Köprü’sünden Lalahan’a kadar uzanan güzergâh boyunca ıslah edilerek, çevresinin mesire alanı olarak düzenlenmesidir. Hatip Çayı Havzasının Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Rekreasyon Alanı olarak değerlendirilmesi ve yeni yapılaşmaya izin verilmemesi Mamaklıların önemli bir beklentisidir. 

Mamak değerlendirildiği takdirde önemli sayılabilecek turizm potansiyellerine sahiptir. Bu kapsamda eşsiz güzellikteki Kıbrıs Kanyonunun (8,5 km) trekking, kamping, botanik parkı, doğa sporları, jeoloji parkı ve mesire alanı gibi aktiviteler için düzenlenmesi önemli bir beklentidir. Kıbrıs Kanyonuna benzer diğer doğal güzellikler ise Kutludüğün ve Lalahan vadileridir. Kayaş’taki Kavaklık, İstasyon Çay Bahçesi, Dans Yeri, Şevket Süreyya Evi ise tarihi özelliklere sahip olan önemli turizm değerleridir. Bir diğer konu sadece Mamak açısından değil Ankara turizmi açısından da önem taşımakta: Bayındır Barajı (Mavigöl) Kamping alanının yeniden hizmete açılmasıdır… Zira, Bayındır Barajı kamping alanı uzun yıllar Ankara’nın tek kamping alanı olarak Ankara turizmine hizmet etmiş ama son yıllarda nedensiz olarak kapatılmıştır. Ankara turizminin geliştirilmeye çalışıldığı son yıllarda Bayındır Barajı (Mavigöl) Kamping alanının yeniden hizmete açılması büyük önem taşımaktadır.

Mamak’ta hatırı sayılır ölçüde orman alanı da vardır. Kutludüğün, Kusunlar, Kıbrıs, Eski Bayındır, Ortaköy, Gökçeyurt gibi Elmadağ eteklerinde yerleşmiş köylerde bulunan ormanların bakım ve ıslahının yapılması, fundalık alanların ıslah edilerek ormana çevrilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması ve uygun olan alanların mesire alanına çevrilmesi Mamak’taki dinamizmin artırılması açısından önem taşımaktadır. Mamak’taki doğal güzelliklerin değerlendirilmesiyle 5 milyonluk Ankara nüfusunun nefes alacağı yeni alanlar yaratılacaktır.

Mamak İlçesinin eğitim sorunlarının başında derslik sayısındaki yetersizlikler ile öğretmen eksikliği ve sık sık öğretmen değişikliği sorunları gelmektedir. Eğitim sektörüne ilişkin projelerden dikkat çekeni ilçenin iç kesimlerine Mamak’a dinamizm katacağına inanılan bir üniversitenin kurulmasıdır. Üniversite kampusunun/ kampuslarının kurulabileceği alanlar olarak ise Gaz Maske Fabrikası, 28. Tümen, Mamak Muhabere Okulu, Askeri Cezaevi, Askeri Dikimevi Arazileri işaret edilmektedir.

Sağlık alanında ise Yeşilbayır Semtinde sadece tabelası var olan 300 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatına ivedilikle başlanması ve hizmete açılması önemli bir beklenti konusudur. Mamaklıların önerdiği önemli bir proje ise Söbüçmen Yaylasında bir Sanatoryum Hastanesi kurulmasıdır. 
Raporda ayrıca mesire alanlarının artırılması, kütüphane, tiyatro ve sinemaların yaygınlaştırılması ve halkın katılımının teşvik edilmesi, yöresel kültürel değerlerin araştırılması, festival ve şenlikler ile tanıtımının yapılması dile getirilmektedir. Mamaklıların önemli bir beklentisi de Mamak’a Uluslar arası ölçekte Olimpiyat Stadı ve Kompleksi yapılması ve Mamak’ta trekking, kayak ve doğa sporları gibi ulusal ölçekte spor müsabakaları düzenlenmesidir. 

Mamak Raporunun izleyen bölümlerinde mahalle ve semtlerin sorunları ve çözüm önerilerine ayrı ayrı yer verilmektedir. Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner274

banner283